Księgowość w spółce z o.o. – najważniejsze informacje

Księgowość w spółce z o.o. – najważniejsze informacje

Prowadzenie biznesu w formie spółki z o.o. ma wiele zalet, dlatego coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na taki model działalności. Jednak musisz wiedzieć, że nie masz wtedy dowolności jeśli chodzi o sposób rozliczania się z urzędem skarbowym i innymi instytucjami państwowymi. Księgowość w spółce z o.o. to zawsze pełna księgowość.

Księgowość w spółce z o.o. – podstawy prawne

Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera ustawa z 29 września 1994 (Dz. U nr 121 poz. 591). Im większa spółka, tym bardziej szczegółowych sprawozdań wymagają przepisy. Dokładny wykaz informacji, które muszą się znaleźć w dokumentach składanych do KRS, znajdziesz w załączniku nr 1 do Ustawy, a jeśli masz możliwość skorzystać z uproszczeń dotyczących sprawozdania finansowego – w załączniku nr 4 (dla jednostek mikro) oraz nr 5 (dla jednostek małych).

Co obejmują coroczne sprawozdania finansowe w spółce z o.o.?

Coroczne sprawozdania finansowe w spółce z o.o. obejmują:

  • rachunek zysków i strat – wykaz wszystkich operacji finansowych dokonanych w spółce,
  • bilans – stan aktywów i pasywów (co ważne, suma aktywów musi co do grosza odpowiadać sumie pasywów),
  • informacja dodatkowa – dane i objaśnienia niezbędne do rzetelnego i jasnego wykazania sytuacji majątkowej i finansowej spółki oraz wyniku finansowego, np. dane dotyczące struktury zatrudnienia, celowość umów zawartych przez spółkę, które nie zostały uwzględnione w bilansie czy struktura majątku trwałego (zwłaszcza zwiększenia, zmniejszenia lub dotychczasowe umorzenia).

Jeśli sprawozdania finansowe spółki podlegają kontroli przez biegłych rewidentów, musi się w nich znaleźć również:

  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym.

Obowiązek ten dotyczy jednak naprawdę dużych firm, ponieważ należy spełnić minimum 2 z poniższych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów na koniec roku obrotowego: co najmniej 2,5 mln euro (w przeliczeniu na złotówki),
  • przychody netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych: co najmniej 5 mln euro (jw.).

Czy tylko spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (https://biuro-ksiegowe-liber.pl/uslugi/ksiegowosc-dzialalnosci-gospodarczej/) zazwyczaj ma pewną dowolność – może zdecydować się albo na księgowość uproszczoną (ryczałt, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów), albo na pełną. Jeśli jednak firma osiągnie przychód powyżej 2 mln euro, od następnego roku jest zobowiązana do prowadzenia pełnych ksiąg. Poza tym przedsiębiorcy, którzy chcą szczegółowo kontrolować finanse firmy, od razu decydują się na taką formę księgowości.

Kto może prowadzić księgowość w spółce z o.o.?

Czy jako członek zarządu spółki możesz samodzielnie prowadzić księgowość? Tak. Prowadzeniem księgowości może zajmować się dowolna osoba, również taka, która nie ma dodatkowych uprawnień (wyjątek stanowi prowadzenie w spółce z o.o. ksiąg wieczystych). Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentów finansowych ponosi kierownik jednostki. Jeśli owym kierownikiem jest zarząd i nie została pisemnie wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie zarządu.

Ze względu na czas i kompetencje niezbędne do prowadzenia księgowości w spółce z o.o. praktycznym rozwiązaniem okazuje się powierzenie tego zadania zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Dzięki temu – chociaż kontrola zarządu nad dokumentami finansowymi jest jak najbardziej wskazana – przez większość czasu przedsiębiorcy mogą się zająć rozwijaniem biznesu, a nie formalnościami.

Więcej porad i profesjonalną pomoc znajdziesz na: https://biuro-ksiegowe-liber.pl/